תנאי שירות "שכר דירה מובטח"


 Gold Service להלן "החברה" תספק את שירותיה המוצעים בסעיף 1 (להלן "שירותי החברה"), לאדם הפרטי המשכיר נכס שבבעלותו למטרת מגורים בלבד (להלן: "בעל הדירה") לאדם אחר (להלן: "הדייר") עמו נחתם חוזה השכרת הדירה (להלן:
"חוזה השכירות").
 
עם קבלת התנאים וההצטרפות לשירותי החברה, יוגש לבעל הדירה מסמך מפורט, המכיל בין היתר את עלות השירות עצמו, את פרטי בעל הדירה, את פרטי הדירה שעבורה נרכש שירות "שכר דירה מובטח" (להלן: "הדירה"), את תוקף ההסכם (להלן: "תקופת ההסכם") ואת שכר הדירה חודשי של הדירה (להלן: "שכר הדירה").
 
 1. 1.     שירותי החברה

1.1        בדיקת התאמתו של הדייר ואישורו

1.1.1     לשם הבטחת תשלום שכר הדירה המצוין בחוזה השכירות, פינוי דיירים סרבנים או מציאת דיירים חלופיים במקרים של הפרת חוזה, ימסור בעל הדירה את כלל פרטי הדירה והדיירים שעבורם החברה תהיה ערבה. הפרטים יימסרו בשיחה עם נציג החברה. בהקשר זה:

א. "דייר נוכחי"- כל דייר שמתגורר בדירה בעת הזמנת שירותי החברה ושאותו על החברה לבחון ולאשר.

ב. "דייר פוטנציאלי"- אדם שטרם מתגורר בדירה ושאותו על החברה לבחון ולאשר.

1.1.2     על אחריותו של בעל הדירה למסור את פרטיהם של כלל הדיירים החתומים\יהיו חתומים על חוזה השכירות.

1.1.3     החברה תדאג לקיים בדיקות רקע להגדרת היציבות הפיננסית של כל דייר ותיידע את בעל הדירה אם שירות "שכר דירה מובטח" תקף לגבי דייר ספציפי זה (להלן: "דייר שאושר"). 

1.1.4     החברה תספק את שירות "שכר דירה מובטח" רק לדיירים שנבדקו ונמצאו מתאימים על ידי החברה.

1.2        מציאת דייר חלופי בעת הפרה, פינוי דייר סרבן והבטחת תשלומי שכר הדירה.

1.2.1     אם עבר דייר שאושר על אחד מתנאי חוזה השכירות באופן הגורר את ביטול ההסכם, כגון:

 • ביצוע שינויים בדירה ללא אישור.
 • ניהול פעילות בלתי מאושרת או בלתי חוקית.
 • אי עמידה בתשלום שכר הדירה.
 • והפרות יסודיות נוספות של ההסכם.

יודיע בעל הנכס לחברה מידית ולא יותר מפרק זמן של 7 ימים לנדרים מהזמן בו נודע לו על הפרת חוזה השכירות על ידי הדייר, על ידי הצהרה שכוללת בין היתר, את מועד ההפרה ופירוט סיבות ההפרה וכן כל תוכן ומסמך התומך בהפרה. ההודעה תועבר לחברה במייל בלבד שכתובתו: Goldservice1985@walla.co.il

1.2.3   באמצעות הודעה שתועבר לדייר עם העתק מדויק לחברה במייל בלבד בכתובת: Goldservice1985@walla.co.il ידאג בעל הדירה לעדכן את הדייר בהקדם, בתוך אותו פרק זמן המוגדר בסעיף הקודם, כי הדייר לא עמד בחוזה השכירות וכי לחברה מוקנות בזאת הזכות לתבוע את פינוי הדירה, כמו גם את דמי השכירות ותשלום עבור פיצוי, כיסוי נזקים וסעיפים נוספים מכוח החוזה - וכן כי ידאג להעביר כל בטוחה וערבות שבידו לזכות החברה.

1.2.4     רק בכפוף להודעה רשמית מאת החברה לבעל הדירה, ורק לאחר שהתקבל על ידי החברה כי מדובר בהפרה מצד הדייר המצדיקה את ביטולו של חוזה השכירות:

1.2.4.1                   החברה תאתר דייר שאושר שיחליף את הדייר הנוכחי, לכל הפחות לתקופת ההשכרה שסוכמה בחוזה השכירות ובתנאים הקרובים ביותר שניתן לתנאי החוזה עם הדייר הנוכחי (להלן: "דייר חלופי").

 

 

 

 

 

 

1.2.4.2                   החברה תפעיל את האמצעים העומדים לרשותה לטובת פינוי דייר נוכחי שההחברה קיבלה כי הפר הפרה יסודית את ההסכם ואשר מסרב לפנות את הדירה (להלן: "דייר סרבן"), לרבות ייצוג משפטי ונקיטת הליכים חוקיים שמטרתם לפנות את הדייר הסרבן.

1.2.5     בהתאם לכל מקרה ובכפוף למצב הספציפי של המקרה, החברה תדאג לפרסום והצגת הדירה בפני דיירים פוטנציאלים. הפרסום יתבסס על המידע שנמסר לה על ידי בעל הדירה.

1.2.6     החברה תדאג לפיצוי בעל הדירה בעבור שכר הדירה כל זמן שלא נמצא דייר חלופי למשך פרק זמן שלא יעלה על תקופת השכירות, ללא תקופת נוספות או תקופת אופציה במידה וקיימות כאלו בחוזה השכירות (להלן: "פיצוי שוטף") וזאת כל עוד לא נמצא דייר חלופי. בכפוף לכך שהוכח לשביעות רצונה של החברה כי הדייר הנוכחי לא משלם את שכר הדירה, כמו גם לאמור בסעיף 1.2. 4 ולכך שמתקיימות הנסיבות המזכות את בעל הדירה בסכום הפיצוי השוטף.

1.2.7     בתוך 14 יום מהמועד בו אושרה בקשתו, התשלום יתקבל בחשבונו של בעל הדירה.

1.2.8     הכרעת החברה, בזכותו של בעל הדירה לפיצוי שוטף, היא רק במידה ובעל הדירה ישתף פעולה עם בדיקותיה של החברה. החברה רשאית, על אף האמור בסעיף 6.2.1 לעיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור מתי ואם לפעול למציאת דייר חלופי, בין אם בסמוך להתרחשות ההפרה או לתת שהות לפינוי הדייר לפרק זמן שיקבע לבחירת החברה, כל זאת ללא פגיעה בזכאות בעל הדירה לחלף שכר דירה.

1.2.9     במקרה ונותרו פחות מ-3 חודשים ממועד הפרת חוזה השכירות ועד למועד סיום תקופת השכירות הקבוע בחוזה - באחריותה של החברה לשלם לבעל דירה פיצוי שוטף במשך 3 חודשים, או לתקופה קצרה יותר במידה ויאותר דייר חלופי מאושר.

1.2.10 במקרה וההפרה החלה בסוף תקופת השכירות, כשהדייר לא פינה את הנכס במועד אשר סוכם מראש, החברה תדאג לשלם את תשלומי השכירות החל מהמועד המוסכם לסיום השכירות, ועד לפינוי השוכר הנוכחי או עד 3 חודשים בלבד, בהתאם להתרחשות המוקדמת מביניהם.

הוראות סעיף זה כפופות להצהרות ולהתחייבויותיו של המשכיר, כאמור בחוזה זה.

1.2.11                        במידה ובעל הדירה סירב לחתום חוזה שכירות עם שני דיירים חלופיים או יותר שהציעה לו החברה, תהא החברה פטורה ממתן פיצוי שוטף.

1.2.12                        במידה והדייר החלופי ישלם לבעל הדירה תשלומי שכירות פחותים מעלות שכר הדירה, יהיה הפיצוי השוטף שווה להפרש שבין שכר הדירה שבחוזה השכירות לבין שכר הדירה שמשלם הדייר החלופי.

1.2.13                        כל זמן שממשיך הדייר הנוכחי / דייר סרבן להפקיד את תשלומי שכר הדירה כמתחייב בחוזה השכירות – וגם במידה וההפרה נבעה מסיבות של ניהול עסק בדירה ו/או שיעשה כל שימוש בנכס שמנוגד לדין, תפעל החברה לפינוי הדייר כמוזכר בסעיפים 1.1.12, 1.1.13 – אך תהא פטורה ממתן פיצוי שוטף.

 

 1. 2.     בעל הדירה מצהיר כי:

2.2                       הדירה מתאימה למגורים על כל הדעות, ואין כל מניעה פיזית, תכנונית, משפטית או כל סיבה אחרת להתגורר בדירה.

2.3                       בעל הדירה רשאי להשכיר את הדירה כחוק ולגבות את השכירות עבורה, וזאת בשל היותו בעל הזכויות בדירה/בא כוחו לעשות כן, במשך כל תקופת ההסכם.

2.4                       בעל הדירה יקיים בכל זמן נתון את הצהרותיו וחובותיו שבחוזה השכירות מול הדייר.

2.5                       בעל הדירה יוודא שהוראות חוזה השכירות בינו לבין הדייר עומדות בדרישות כל דין.

2.6                       בעל הדירה ידאג להודיע לחברה באופן מידי על כל הפרה יסודית שעשויה להצדיק את ביטול חוזה השכירות לפי סעיף 1.2.1.

 

2.7                       בעל הדירה מתחייב כי מילא אחר כל ההנחיות באתר החברה וכי כל הפרטים שמסר לחברה באמצעות כל נציג או ערוץ העברת מידע אחר, הם נכונים ומלאים.

2.8                       כל הטפסים שמסר בעל הדירה הם אמתיים, חתומים ומולאו על ידי האדם שנחזה להיות החותם בהם.

2.9                       השכירות היא למטרת מגורים בלבד.

2.10                   הדיירים עמם נחתם חוזה הם בני 22 לפחות, ומוגדרים כאנשים פרטיים, שאינם מפעילים עסק, חברה או עוסקים במשלח יד מתוך תחומי הדירה.

2.11                   כאשר דירה המכוסה בשירותי "שכר דירה מובטח" כבר מכילה "דייר נוכחי" – בעל הדירה מצהיר כי במועד חתימת תנאי "שכר דירה מובטח" לא התקיים כל סכסוך ו\או מחלוקת בין השוכר לבעל הדירה או מי מטעמו, וכן כי לפני החתימה על "שכר דירה מובטח", שולם שכר הדירה על ידי הדייר הקיים בזמן - ולא היו חוסרים בתשלום או עיכובים למיניהם.

2.12                   בעל הדירה ישתף פעולה במאמצי החברה למצוא דייר חלופי, וינהג בשקיפות מלאה עם החברה ובתום לב על מנת שהחברה תוכל לספק את שירות "ביטחון בשכירות" באופן יעיל ומקצועי.  

 

2.13                   "שיתוף פעולה" עם החברה מצד בעל הדירה כולל:

2.13.3                        יידוע החברה על כל הפרה מצד דייר שאושר לא יאוחר מ-7 ימים קלנדריים מהתאריך בו נודע לו על ההפרה.

2.13.4                        עדכון על אפשרות סיום חוזה השכירות טרם זמנו, מוקדם ככל הניתן.

2.14                   עזרה בהצגתו של הנכס לדייר שאושר ולדייר חלופי פוטנציאלי. הוא ימנע מלכלול בחוזה השכירות תגובה המבטלת את זכות החברה לחזור ולהיפרע מהדייר בשל סכומים ששולמו מתוך שירות "שכר דירה מובטח"– ובמידה וישנה הוראה מסוג זה, היא בטלה.

2.15                   הוא ממחה בזאת לחברה, בהמחאת זכות מלאה, את זכויותיו מכוחו של חוזה השכירות למעט אין בעלות ו\או זכות בעלות וכל זכות קניינית אחרת וביניהן הזכות לתבוע את פינוי הדירה, תשלומי השכירות ונזקים נוספים ויעמיד לטובתה של החברה כל ערבות ובטוחה שבידו לעניין זה עד להוצאות החברה במלואם. ידוע לבעל הדירה שהחברה תשתמש באלה רק במידה ויגרמו לה הוצאות בשל מימוש "שכר דירה מובטח". רק במידה שלא תצליח החברה להשתמש בבטוחה – יתאם בעל הדירה עם החברה את אופן הפעולה למימוש הבטוחה.

2.16                   בכל מקרה שבמסגרתו בעל הדירה יקבל תשלום גבוה משכר הדירה החודשי, בין אם על ידי קבלת תשלומי שכירות מהדייר ו/או על ידי הפעלת ערבות או בטוחה ו/או פיצוי מאת החברה או בכל דרך אחרת - יוחזר לחברה ההפרש שבין הסכום העודף שקיבל בעל הדירה לבין סכום שכר הדירה החודשי הנקוב בהסכם.

 

 1. 3.     תנאים מקדימים מצטברים לקבלת שירותי החברה

3.1                       שכר הדירה אינו גבוה יותר מ-8,000 ש"ח בחודש.

3.2                       תקופת השכירות היא לפרק זמן של 6 חודשים לכל הפחות.

3.3                       בעל הדירה דאג לשלם את כל התמורה כפי שמצוין בפרטי העסקה הכוללת.

3.4                       לצורך הצגת הנכס בפני ולדייר חלופי פוטנציאלי, יסייע בעל הדירה לחברה ככל שביכולתו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא.

3.5                       תשלומי השכירות לא ישולמו לבעל הדירה במזומן, אלא בהמחאה, העברה בנקאית או אשראי – או אמצעי תשלום אחר המשאיר אחריו תיעוד ברור וקביל מבחינה חוקית.

 1. 4.     אירועים הפוטרים את החברה ממתן שירותי החברה

3.6                       הדירה אינה ראויה למגורים או הפכה לבלתי ראויה למגורים בהתאם להוראות כל דין.

3.7                       נחתם הסכם על פרויקט תמ"א 38 בדירה.

3.8                       חובותיו של הדייר בחוזה השכירות כובדו על ידו, ועומדות לרשותו זכויותיו על פי חוק.

3.9                       בעל הדירה הצהיר הצהרה שהתגלתה כלא אמיתית.

3.10                   הדירה איננה ניתנת להשכרה בשל חוק או צו של רשות מוסמכת או מחמת כוח עליון, אסון טבע ומאורעות נוספים שאין ביכולתה של החברה לשלוט עליהם.

3.11                   בעל הדירה לא קיים את הוראות סעיף 3.2 בחוזה זה.

3.12                   בזמן שתנאי "שכר דירה מובטח" בוטלו על ידי בעל הדירה או שתנאי "שכר דירה מובטח" בוטלו בהתאם לאמור בסעיף 5.2 שלהלן.

3.13                תנאי "שכר דירה מובטח" לא היה בתוקף.
 
 1. 5.     תוקף שירות "שכר דירה מובטח"

5.1                       מועדי תחילתו וסופו של שירות "שכר דירה מובטח" יצוינו בתנאי המסמך המפורט שיוגש לבעל הדירה בתחילת התהליך.

5.2                       בכל מצב, תנאי שירות "שכר דירה מובטח" לא יחולו על מתקופה של יותר מ-36 חודשים. הוראת סעיף זה גוברת מול כל סעיף בחוזה המעלה סתירה נגדו.

5.3                       גם אם טרם הגיע המועד לכך, שירות "שכר דירה מובטח" יופסק באופן מוקדם ברגע שארע אחד ממקרים אלה:

5.3.1    בעל הדירה הצהיר הצהרה שהתגלתה כלא אמיתית.

5.3.2    בעת הפרת תנאי מהסכם זה מצד בעל הדירה, לחברה הזכות להודיע לבעל הדירה על ביטול השירות.

5.3.3    החלטתו של בעל הדירה להביא את שירות "שכר דירה מובטח" לכדי סיום הועברה בכתב לחברה. שירות "שכר דירה מובטח" יהיה עוד בתוקף עד סוף החודש עליו קיבלה החברה את התמורה מבעל הדירה. עד תום החודש, תשלם החברה את המתחייב מסעיף 2.1 לעיל, אולם החברה לא תבצע כל פעולה לפינוי דייר סרבן בתקופה הרלוונטית לסעיף זה.

5.3.4    התמורה לא שולמה על ידי בעל הדירה לחברה.

 

 1. 6.     כללי

6.3                       הודעות לחברה מבעל הדירה ישלחו בכתב, בדוא"ל Goldservice1985@walla.co.il.

6.4                       הודעות לבעל הדירה מהחברה ימסרו בדוא"ל פרטי שיימסר על ידי בעל הדירה לחברה בעת הצטרפותו לשירות.  

6.5                       הוראות התקנון שבאתר החברה ובישומון מהוות המשך ישיר לשירות "שכר דירה מובטח".

6.6                       כל התכתבות בין בעל הדירה לחברה באמצעות הדוא"ל מהווה את אישורו של בעל הדירה כי ההודעה אכן נמסרה לבעל הדירה.

6.7                       בעל הדירה מעניק לחברה, לנציגיה ולבאי כוחה הרשאה לשימוש בדוא"ל כאמצעי תקשורת גם כאשר מדובר בנושאים רגישים או פרטיים.

6.8                       אחריות החברה אינה חלה במידה והמידע איננו נקרא על ידי בעל הדירה או לא נתקבל מכל סיבה שלא תלויה בחברה או\ו בכל מצב שתכנים התגלו ו/או שונו ו/או שבוצע בהם שימוש שלילי על ידי גורמי צד שלישי.

6.9                       תנאי "שכר דירה מובטח" מבטל כל הסכמה או מצג מוקדם בין הצדדים. החלפה של תנאי "שכר דירה מובטח" יהיו תקפים אך ורק אם יבוצעו בהסכמה ובחתימת הצדדים לשירות.

6.10                   סוג המידע ושירותי החברה שיוכלו להתקבל על ידי דוא"ל ייקבעו על-ידי החברה מעת לעת ולפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה ותוכן הדוא"ל כמו שנשמר במשרדי החברה הוא המחייב.

6.11                   כל הפרשנות שלפיה התנאים יפורשו לרעת המנסח, לא יתקיימו על תנאי "שכר דירה מובטח".

6.12                   החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מחדש את עלות תשלומי שירות "שכר דירה מובטח" בתום שנה ממועד תחילתה של הצטרפות בעל הדירה לשירות, ובתום כל שנה של התקשרות מתמשכת.
6.13                   אי הסכמות המתקיימות כתוצאה מתנאי "שכר דירה מובטח" ששני הצדדים לא הצליחו להגיע לפשרה לגביהן, יסוכמו בבית המשפט רשמי בעיר תל אביב.
 
 1. 7.     התמורה לשירות "שכר דירה מובטח"
דמי שירות "שכר דירה מובטח" חודשיים, המשולמים באמצעות כרטיס אשראי.

 

טואול - בניית אתרים באינטרנט